Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky na strane jednej a občianskym združením ASROW, o.z. IČO: 42180341, so sídlom Gercenova 10, 851 01  Bratislava, na strane druhej.

 

1. DEFINÍCIE POJMOV, ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Organizátor podujatia

Občianske združenie ASROW, o.z. je organizátorom podujatia AKÝ OTEC, TAKÝ SYN, konferencie o otcovstve a výchove chlap(c)ov a zabezpečuje predaj vstupeniek na toto podujatie a to prostredníctvom vlastného predajného e-shopu na webovej stránke www.konferenciaotecasyn.sk. Kontakty a bankové údaje organizátora sa nachádzajú na webovej stránke www.konferenciaotecasyn.sk v časti “kontakt”.

1.2. Podujatie

Podujatie je verejná prednáška, seminár a workshop vzdelávacieho, výchovného a networkingového charakteru konané na území SR, na ktoré sa prostredníctvom e-shopu predávajú vstupenky, a ktoré organizuje organizátor. Podujatie predstavuje službu súvisiacu s činnosťami v rámci voľného času, ktorú sa organizátor zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase.

1.3. Vstupenka

Vstupenka je potvrdenie umožňujúce jej držiteľovi za jednorazový poplatok (spravidla jednorazový) vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie vstupeniek je trestné. Vstupenkou na podujatie sa rozumie samostatný dokument vystavený organizátorom, ktorý obsahuje unikátne identifikačné číslo a čiarový kód a zaslaný na email majiteľa vstupenky uvedený v objednávke po úhrade vstupenky. Majiteľ vstupenky je povinný predložiť vstupenku v papierovej alebo elektronickej podobe pri registrácii na konferenciu v deň konania podujatia. Na registráciu účastníka v deň konferencie bude slúžiť čiarový kód vytlačený na vstupenke. Ak kupuje zákazník viac vstupeniek na jedno podujatie súčasne, každá vstupenka má unikátne číslo na identifikáciu. Aktuálne ceny vstupeniek sú uverejnené na internetovej stránke www.konferenciaotecasyn.sk.

1.4. Majiteľ vstupenky

Držiteľ vstupenky dáva bez akýchkoľvek nárokov organizátorovi súhlas na zhotovenie a zverejnenie akejkoľvek formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu) z podujatia, zhotoveného primeraným spôsobom na podujatí alebo v súvislosti s ním na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

 

2. OBJEDNÁVKA

2.1. Spôsob objednania tovaru

Odoslaním vyplneného objednávkového formulára na internetovej stránke www.konferenciaotecasyn.sk je rezervovaný počet objednaných vstupeniek. Po vyplnení objednávkového formulára je záujemca presmerovaný do platobnej brány GoPay, kde zrealizuje úhradu vstupenky platobnou kartou alebo priamou platbou na účet orgranizátora. Po zrealizovaní úhrady bude na kontaktné údaje uvedené v objednávke preposlaný potvrdzujúci email s potvrdením objednávky a faktúrou o úhrade objednanej vstupenky. V samostatnom emaily bude na kontaktné údaje uvedené v objednávke zaslaná vstupenka na podujatie.

2.2. Práva a povinnosti majiteľa vstupenky

2.2.1. Držiteľ vstupenky je oprávnený použiť vstupenku na jednorazový vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená.

2.2.2. Držiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na podujatiach. Držiteľ  vstupenky sa kúpou a využitím vstupenky stáva zmluvným partnerom organizátora podujatia.

2.2.3. Držiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si vstupenku a údaje na nej ihneď po úhrade ceny vstupenky a jej obdržaní a vytlačení vlastnou tlačou  a prípadné vady bezodkladne reklamovať podľa bodu 5. týchto všeobecných obchodných podmienok.

2.2.4.Predložením vstupenky pri vstupe na podujatie vyjadruje držiteľ vstupenky súhlas s  pokynmi organizátora v mieste konania podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.

2.3. Rozsah služieb, zmena rozsahu služieb, storno

2.3.1.  K obmedzeniu alebo zmene ponuky služieb a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku zdravotného stavu prednášajúcich a pod. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného podujatia vopred, je organizátor povinný prostredníctvom e-mailu alebo na internetovej stránke www.konferenciaotecasyn.sk informovať majiteľov vstupeniek o zmene, zrušení, náhradnom termíne podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Držiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny vstupenky, ak sa podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.).

2.3.2. Pri zrušení podujatia, pokiaľ držiteľ vstupenky neakceptoval navrhnutý nový termín podujatia, sa finančné prostriedky predstavujúce cenu vstupenky, vracajú do 10 pracovných dní po termíne, kedy sa malo uskutočniť plánované podujatie. 

2.3.3. Pri Zrušení podujatia sa finančné prostriedky predstavujúce cenu vstupenky vracajú na bankový účet držiteľa vstupenky, z ktorého bola uhradená cena za vstupenku, pokiaľ držiteľ vstupenky do 3 pracovných dní po termíne, kedy sa malo uskutočniť plánované podujatie neoznámi organizátorovi podujatia iný účet na ktorý majú byť poukázané finančné prostriedky predstavujúce zaplatenú cenu vstupenky. 

2.3.4. V prípade zakúpenia Vstupenky nie je možné od zmluvy s organizátorom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, a to ani v prípade, že došlo k zakúpeniu vstupenky prostredníctvom internetovej stránky www.konferenciaotecasyn.sk, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu vstupenky na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. organizátor, zaväzuje poskytnúť držiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t.j. podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania podujatia. Organizátor nebude akceptovať vrátenie už zaplatenej vstupenky na podujatie, ktoré sa bude konať. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného majiteľom vstupenky za nevyužitú vstupenku.

 

3. PLATBA

3.1. Spôsob platby  

Záujemca môže zaplatiť vstupenku prostredníctvom internetovej stránky www.konferenciaotecasyn.sk nasledovnými spôsobmi:

  1. Platbou platobnou kartou
  2. Priamou platbou na účet organizátora prostredníctvom platobného tlačidla vybraných bánk. 

3.2. Potvrdenie o platbe

Bezprostredne po odoslaní objednávky bude na emailové kontaktné údaje uvedené v objednávke preposlaný e-mail potvrdzujúci prijatie objednávky objednanej vstupenky a faktúra o úhrade vstupenky. Zároveň bude na tie isté emailové kontaktné údaje zaslaná vstupenka s unikátnym identifikačný číslom a čiarovým kódom.

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI

4.1. Práva a povinnosti predávajúceho

Občianske združenie ASROW, o.z.   sa zaväzuje bezodkladne informovať majiteľov vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.konferenciaotecasyn.sk alebo e-mailom o všetkých vopred známych zmenách, ktoré sa pri jednotlivých podujatiach vyskytli. Občianske združenie ASROW, o.z.   nenesie zodpovednosť za nevyužitie vstupenky na podujatie, za neskontrolovanie vstupeniek majiteľom vstupenky, za zmenu alebo zrušenie podujatia v prípade, ak oznámila majiteľovi vstupenky e-mailom alebo prostredníctvom webovej stránky zmeny a  spôsob vrátenia zaplateného vstupného v zmysle bodu 2.3.1. a 2.3.2. týchto všeobecných obchodných podmienok. 

4.2. Práva a povinnosti kupujúceho

Majiteľ vstupenky sa zaväzuje zaplatiť za rezervované vstupenky dojednanú cenu v plnej výške a uviesť všetky organizátorom požadované údaje úplne a pravdivo.

 

5. REKLAMÁCIE

5.1. Spôsob vybavenia reklamácie a vrátenia peňazí

5.1.1. V prípade, ak zakúpená vstupenka obsahuje vady (t.j. obsahuje chybné údaje, je vystavená na iné ako majiteľom vstupenky rezervované podujatie a pod.), je majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u spoločnosti reklamovať, a to zaslaním e-mailovej správy na adresu konferencia@asrow.sk.

5.1.2. V prípade reklamácie vád vstupenky prostredníctvom e-mailu organizátor v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie zašle majiteľovi vstupenky rovnakou formou vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu podujatia navrhne majiteľovi vstupenky spôsob odstránenia vád vstupenky, umožní majiteľovi vstupenky vytlačiť si novú vstupenku. Reklamácia vád nebude uznaná po uskutočnení podujatia, prípadne po jeho zrušení.

5.1.3. V prípade zmeny alebo zrušenia podujatia je majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na e-mailovej adrese konferencia@asrow.sk alebo na webovej stránke www.konferenciaotecasyn.sk. K žiadosti o vrátenie peňazí, je potrebné vždy doložiť relevantný doklad o tejto úhrade na účet organizátora. V prípade zmeny podujatia sa postupuje podľa bodu 2.3.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a v prípade zrušenia podujatia sa postupuje podľa bodu 2.3.3. týchto všeobecných obchodných podmienok.

5.1.4. V prípade zrušenia/zmeny podujatia nemá majiteľ vstupenky nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.)

5.1.5. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný darček vo forme predmetu alebo služby, ktorý obdržal majiteľ vstupenky zdarma k zakúpenej vstupenke.

5.2. Záruka

Predmetom kúpy sú vstupenky na podujatia, ktoré predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa organizátor zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote. Na tento typ služby sa nevzťahuje záruka.

V prípade vybraných podujatí a za špecifických podmienok uvedených pri kúpe vstupenky na takéto podujatie, môže organizátor poskytnúť možnosť vrátenia peňazí aj po skončení podujatia. V takom prípade ide o jeho dobrú vôľu a rozhodnutie, ku ktorému ho nijak nezaväzujú právne predpisy. V tomto prípade nie je vrátenie peňazí právne nárokovateľné.

 

6. OCHRANA DÁT, OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1 Občianske združenie ASROW, o.z.,  ako organizátor podujatia, v súvislosti s predajom vstupeniek v súlade s ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje majiteľov vstupeniek predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt, príp. titul, dátum narodenia, platobné údaje a to na účely poskytnutia konkrétnej služby, správy záväzkovo-právnych vzťahov majiteľov vstupeniek a organizátora podujatí, a  na marketingové účely organizátora podujatí. K informáciám poskytnutým organizátorovi prostredníctvom objednávkového formulára majú okrem organizátora prístup nasledovné tretie osoby: 

– GOPAY, s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČO: 26046768 za účelom spracovania platieb za úhradu objednanej vstupenky,

– Fine Art Studio, s.r.o, so sídlom Strmý vŕšok 33, Bratislava-Záhorská Bystrica 841 06, IČO 45847762 za účelom správy web stránky,

– Dagmar Turnerová, SNP 16, 903 01 Senec, IČO 43297536, za účelom výkonu práce manažéra konferencie.

Organizátor ich použije iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov k zlepšeniu a spravovaniu svojich služieb, k obchodným a marketingovým účelom firmy.

Tretie strany ich použijú iba pre vyššieuvedené účely.

6.2. Zakúpením vstupenky udeľuje majiteľ vstupenky v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosti organizátorovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na vyššie uvedené účely. Práva majiteľa vstupenky podľa ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.

6.3.Organizátor sa zároveň zaväzuje v súlade s ust. § 22 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

6.4. Zakúpením vstupenky a tiež jej predložením pri vstupe na podujatie vyjadruje majiteľ vstupenky súhlas s všeobecnými obchodnými podmienkami organizátora.

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu objednaním vstupenky. 

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Bratislave dňa 1.3.2019