jan svoboda (ČR)
psychológ

Ján Svoboda je jednoodborový psychológ, od roku 2004 vyučuje na Pedagogickej fakulte Ostravskej univerzity v Ostrave, kde uplatňuje viacročné skúsenosti získané v poradenskej praxi pri diagnostike a vedení detí, jednotlivcov, rodín a skupín. Je akreditovaným lektorom pre ČR a SR, supervízor azylových domov pre matky s deťmi, neštátnych poradenských zariadeniach, špecializovaný na krízové situácie výchovy a výučby. Na Slovensku spolupracuje s detským domovom v Piešťanoch a Topoľčanoch, prednáša učiteľom všetkých stupňov školstva. Publikuje predovšetkým knižne v nakladateľstve Portál, Triton, na Slovensku Portál Slovakia – Svoboda,J. Jochmanová,L.: Psychicky ranené dieťa a možnosti intervencie.

Odkaz rodiča v dieťati – alebo najkvalitnejšie sociálne učenie, je učenie sa nápodobou.

Anotácia prednášky:

Osobným prežitkom si účastníci uvedomia čo reálne ponúkajú svojmu synovi, dcére a môžu porovnať so svojím prianím – čo by chceli ponúkať. Zistenie nemusí byť príjemné. Všetko prebehne diskrétne, za použitia pera a papiera.