Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky na strane jednej a občianskym združením ASROW, o.z. IČO: 42180341, so sídlom Gercenova 10, 851 01  Bratislava, na strane druhej.

1. DEFINÍCIE POJMOV, ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Organizátor podujatia

Občianske združenie ASROW, o.z. je organizátorom podujatia AKÝ OTEC, TAKÝ SYN, konferencie o otcovstve a výchove chlap(c)ov a zabezpečuje predaj vstupeniek na toto podujatie a to prostredníctvom vlastného predajného e-shopu na webovej stránke www.konferenciaotecasyn.sk. Kontakty a bankové údaje organizátora sa nachádzajú na webovej stránke www.konferenciaotecasyn.sk v časti “kontakt”.

1.2. Podujatie

Podujatie je verejná prednáška, seminár a workshop vzdelávacieho, výchovného a networkingového charakteru konané na území SR, na ktoré sa prostredníctvom e-shopu predávajú vstupenky, a ktoré organizuje organizátor. Podujatie predstavuje službu súvisiacu s činnosťami v rámci voľného času, ktorú sa organizátor zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase.

1.3. Vstupenka

Vstupenka je potvrdenie umožňujúce jej držiteľovi za jednorazový poplatok (spravidla jednorazový) vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie vstupeniek je trestné. Vstupenkou na podujatie sa rozumie samostatný dokument vystavený organizátorom, ktorý obsahuje unikátne identifikačné číslo a čiarový kód a zaslaný na email majiteľa vstupenky uvedený v objednávke po úhrade vstupenky. Majiteľ vstupenky je povinný predložiť vstupenku v papierovej alebo elektronickej podobe pri registrácii na konferenciu v deň konania podujatia. Na registráciu účastníka v deň konferencie bude slúžiť čiarový kód vytlačený na vstupenke. Ak kupuje zákazník viac vstupeniek na jedno podujatie súčasne, každá vstupenka má unikátne číslo na identifikáciu. Aktuálne ceny vstupeniek sú uverejnené na internetovej stránke www.konferenciaotecasyn.sk.

1.4. Majiteľ vstupenky

Držiteľ vstupenky dáva bez akýchkoľvek nárokov organizátorovi súhlas na zhotovenie a zverejnenie akejkoľvek formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu) z podujatia, zhotoveného primeraným spôsobom na podujatí alebo v súvislosti s ním na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

2. OBJEDNÁVKA

2.1. Spôsob objednania tovaru

Odoslaním vyplneného objednávkového formulára na internetovej stránke www.konferenciaotecasyn.sk je rezervovaný počet objednaných vstupeniek. Po vyplnení objednávkového formulára je záujemca presmerovaný do platobnej brány GoPay, kde zrealizuje úhradu vstupenky platobnou kartou alebo priamou platbou na účet orgranizátora. Po zrealizovaní úhrady bude na kontaktné údaje uvedené v objednávke preposlaný potvrdzujúci email s potvrdením objednávky a faktúrou o úhrade objednanej vstupenky. V samostatnom emaily bude na kontaktné údaje uvedené v objednávke zaslaná vstupenka na podujatie.

2.2. Práva a povinnosti majiteľa vstupenky

2.2.1. Držiteľ vstupenky je oprávnený použiť vstupenku na jednorazový vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená.

2.2.2. Držiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na podujatiach. Držiteľ  vstupenky sa kúpou a využitím vstupenky stáva zmluvným partnerom organizátora podujatia.

2.2.3. Držiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si vstupenku a údaje na nej ihneď po úhrade ceny vstupenky a jej obdržaní a vytlačení vlastnou tlačou  a prípadné vady bezodkladne reklamovať podľa bodu 5. týchto všeobecných zmluvných podmienok.

2.2.4.Predložením vstupenky pri vstupe na podujatie vyjadruje držiteľ vstupenky súhlas s  pokynmi organizátora v mieste konania podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.

2.3. Rozsah služieb, zmena rozsahu služieb, storno

2.3.1.  K obmedzeniu alebo zmene ponuky služieb a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku zdravotného stavu prednášajúcich a pod. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného podujatia vopred, je organizátor povinný prostredníctvom e-mailu alebo na internetovej stránke www.konferenciaotecasyn.sk informovať majiteľov vstupeniek o zmene, zrušení, náhradnom termíne podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Držiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny vstupenky, ak sa podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.).

2.3.2. Pri zrušení podujatia, pokiaľ držiteľ vstupenky neakceptoval navrhnutý nový termín podujatia, sa finančné prostriedky predstavujúce cenu vstupenky, vracajú do 10 pracovných dní po termíne, kedy sa malo uskutočniť plánované podujatie. 

2.3.3. Pri Zrušení podujatia sa finančné prostriedky predstavujúce cenu vstupenky vracajú na bankový účet držiteľa vstupenky, z ktorého bola uhradená cena za vstupenku, pokiaľ držiteľ vstupenky do 3 pracovných dní po termíne, kedy sa malo uskutočniť plánované podujatie neoznámi organizátorovi podujatia iný účet na ktorý majú byť poukázané finančné prostriedky predstavujúce zaplatenú cenu vstupenky. 

2.3.4. V prípade zakúpenia Vstupenky nie je možné od zmluvy s organizátorom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, a to ani v prípade, že došlo k zakúpeniu vstupenky prostredníctvom internetovej stránky www.konferenciaotecasyn.sk, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu vstupenky na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. organizátor, zaväzuje poskytnúť držiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t.j. podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania podujatia. Organizátor nebude akceptovať vrátenie už zaplatenej vstupenky na podujatie, ktoré sa bude konať. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného majiteľom vstupenky za nevyužitú vstupenku.

3. PLATBA

3.1. Spôsob platby  

Záujemca môže zaplatiť vstupenku prostredníctvom internetovej stránky www.konferenciaotecasyn.sk nasledovnými spôsobmi:

  1. Platbou platobnou kartou
  2. Priamou platbou na účet organizátora prostredníctvom platobného tlačidla vybraných bánk. 

3.2. Potvrdenie o platbe

Bezprostredne po odoslaní objednávky bude na emailové kontaktné údaje uvedené v objednávke preposlaný e-mail potvrdzujúci prijatie objednávky objednanej vstupenky a faktúra o úhrade vstupenky. Zároveň bude na tie isté emailové kontaktné údaje zaslaná vstupenka s unikátnym identifikačný číslom a čiarovým kódom.

4. PRÁVA A POVINNOSTI

4.1. Práva a povinnosti predávajúceho

Občianske združenie ASROW, o.z.   sa zaväzuje bezodkladne informovať majiteľov vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.konferenciaotecasyn.sk alebo e-mailom o všetkých vopred známych zmenách, ktoré sa pri jednotlivých podujatiach vyskytli. Občianske združenie ASROW, o.z.   nenesie zodpovednosť za nevyužitie vstupenky na podujatie, za neskontrolovanie vstupeniek majiteľom vstupenky, za zmenu alebo zrušenie podujatia v prípade, ak oznámila majiteľovi vstupenky e-mailom alebo prostredníctvom webovej stránky zmeny a  spôsob vrátenia zaplateného vstupného v zmysle bodu 2.3.1. a 2.3.2. týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

4.2. Práva a povinnosti kupujúceho

Majiteľ vstupenky sa zaväzuje zaplatiť za rezervované vstupenky dojednanú cenu v plnej výške a uviesť všetky organizátorom požadované údaje úplne a pravdivo.

5. REKLAMÁCIE

5.1. Spôsob vybavenia reklamácie a vrátenia peňazí

5.1.1. V prípade, ak zakúpená vstupenka obsahuje vady (t.j. obsahuje chybné údaje, je vystavená na iné ako majiteľom vstupenky rezervované podujatie a pod.), je majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u spoločnosti reklamovať, a to zaslaním e-mailovej správy na adresu konferencia@asrow.sk.

5.1.2. V prípade reklamácie vád vstupenky prostredníctvom e-mailu organizátor v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie zašle majiteľovi vstupenky rovnakou formou vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu podujatia navrhne majiteľovi vstupenky spôsob odstránenia vád vstupenky, umožní majiteľovi vstupenky vytlačiť si novú vstupenku. Reklamácia vád nebude uznaná po uskutočnení podujatia, prípadne po jeho zrušení.

5.1.3. V prípade zmeny alebo zrušenia podujatia je majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na e-mailovej adrese konferencia@asrow.sk alebo na webovej stránke www.konferenciaotecasyn.sk. K žiadosti o vrátenie peňazí, je potrebné vždy doložiť relevantný doklad o tejto úhrade na účet organizátora. V prípade zmeny podujatia sa postupuje podľa bodu 2.3.2. týchto všeobecných zmluvných podmienok a v prípade zrušenia podujatia sa postupuje podľa bodu 2.3.3. týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

5.1.4. V prípade zrušenia/zmeny podujatia nemá majiteľ vstupenky nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.)

5.1.5. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný darček vo forme predmetu alebo služby, ktorý obdržal majiteľ vstupenky zdarma k zakúpenej vstupenke.

5.2. Záruka

Predmetom kúpy sú vstupenky na podujatia, ktoré predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa organizátor zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote. Na tento typ služby sa nevzťahuje záruka.

V prípade vybraných podujatí a za špecifických podmienok uvedených pri kúpe vstupenky na takéto podujatie, môže organizátor poskytnúť možnosť vrátenia peňazí aj po skončení podujatia. V takom prípade ide o jeho dobrú vôľu a rozhodnutie, ku ktorému ho nijak nezaväzujú právne predpisy. V tomto prípade nie je vrátenie peňazí právne nárokovateľné.

6. OCHRANA DÁT, OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Získavanie a spracovávanie osobných údajov
Osobné údaje, ktoré nám poskytujete v rámci využívania služieb poskytovaných alebo ponúkaných organizátorom, alebo ktoré sú získavané počas návštevy našich webových stránok, spracovávame v súlade s právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Takto získané osobné údaje budú organizátorom ako správcom osobných údajov využité len na účely a za podmienok stanovených v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach.
Vaše osobné údaje zhromažďujeme len vtedy, keď nám ich poskytnete dobrovoľne a z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie k odberu tovaru či služieb alebo k účasti v súťaži, anketách, vypísaniu cien alebo na realizáciu zmluvy apod.
Vaše osobné údaje budú použité na informovanie o nových produktoch, službách, špeciálnych ponukách a na optimalizáciu našich služieb vám, popr. na zasielanie obchodných oznámení, ako je uvedené ďalej, a to vždy len na účel, na ktorý boli uložené a v nevyhnutnom rozsahu. Vaše osobné údaje nebudú bez vášho predchádzajúceho dovolenia predávané iným správcom osobných údajov. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom je prípustné len na základe povinnosti stanovenej právnymi predpismi. Technickým zaistením spracovania vašich osobných údajov, ktoré poskytujete občianskemu združeniu ASROW, o.z., Gercenova 10, 851 01  Bratislava, IČO 42180341, má na tento účel postavenie spracovateľa, respektíve prevádzkovateľa  osobných údajov v súlade so Zák. 18/2018 Z.z.. Občianske združenie ASROW, o.z. má povinnosť k ochrane osobných údajov a je oprávnená použiť vaše osobné údaje len na účel a v rozsahu stanovenom v týchto Podmienkach.

6.2. Zasielanie obchodných oznámení
Vami poskytnutú emailovú adresu je občianske združenie ASROW, o.z., oprávnená využiť na zasielanie obchodných oznámení, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, súťažiach alebo na ponuku výrobkov a služieb, a to v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. V prípade, že si neželáte ďalšie zasielanie elektronických obchodných oznámení, môžete sa z odberu kedykoľvek bezplatne odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu obsahujúceho obchodné oznámenie.

6.3. Bezpečnosť
Občianske združenie ASROW, o.u., prijíma a dodržiava technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránila Vaše osobné údaje proti ich úniku, strate, zničeniu a proti neoprávnenému zásahu nepovolaných osôb. Spracovávanie vašich osobných údajov a prístup k nim bude zaisťovaný len na to poverenými osobami, ktoré sú zaviazané k povinnosti mlčanlivosti a k dodržiavaniu zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.

6.4. Právo na informácie
Je našou zákonnou povinnosťou Vás ako subjekt osobných údajov v zmysle Zák. 18/2018 Z.z. informovať o tom, že poskytnutie osobných údajov našej spoločnosti je dobrovoľné. Máte právo byť kedykoľvek na požiadanie informovaní o tom, aké údaje o vás spracovávame, na aké účely a ďalej o tom, akým ďalším subjektom sú vaše osobné údaje predávané, v akom rozsahu a na aký účel. Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, na ich opravu, zablokovanie alebo likvidáciu nesprávnych alebo nepresných údajov. V prípade, že na poskytnutie Vašich osobných údajov bol požadovaný Váš výslovný súhlas, máte právo Váš súhlas kedykoľvek písomne a bez postihu odvolať, a to zaslaním písomného oznámenia na našu adresu: ASROW, o.z., Gercenova 10, 851 01  Bratislava. Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na konferencia@asrow.sk.

6.5. Použitie a postúpenie osobných údajov
Občianske združenie ASROW, o.z. , používa vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je na to nevyhnutný a v rozsahu aký bol Vami odsúhlasený a na Vami odsúhlasený účel.
Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou a mlčanlivosťou.

6.6. Možnosť odhlásenia
Naša spoločnosť získava a používa Vaše údaje zákonným spôsobom a za účelom registrácie na podujatia a na marketingové účely. Zároveň v záujme skvalitnenia služieb a prijímanie Vašich spätných väzieb a názorov, je potrebné zachovať kontakt medzi našou spoločnosťou a Vami, našim zákazníkom.  Vaše údaje prispievajú k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je, samozrejme, dobrovoľná. Ak by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

6.8. Spracovávanie osobných údajov tretími stranami
Webové stránky našej spoločnosti môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných spoločností. Je našou povinnosťou vás upozorniť na to, že pokiaľ kliknete na odkaz na akékoľvek takéto stránky, môže sa riadiť ochrana osobných údajov na týchto stránkach vlastnými zásadami na ochranu osobných údajov a ASROW, o.z. nemôže byť zodpovedné za súlad podmienok ochrany osobných údajov tretích strán – prevádzkovateľov týchto iných webových stránok s právnymi predpismi. Pri návšteve webových stránok tretích strán a pred poskytnutím vašich osobných údajov na webových stránkach tretích strán si, prosím, skontrolujte ich zásady ochrany osobných údajov.

6.9. Súhlas so spracovaním osobných údajov
Prehlásenie organizátora: ASROW, o.z. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávke našich produktov alebo pri registrácii pre newsletter, sú nevyhnutné na vašu identifikáciu. Používame ich na realizáciu celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovníckych operácií, vystavenia daňových dokladov, identifikácie vašich bezhotovostných platieb a/alebo na komunikáciu s vami.
Vaše detailné osobné dáta a údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a sú poskytované tretím stranám na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, spracovanie platobných transakcií, spracovanie účtovných operácií a vystavenie faktúr.
Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového kontaktného formulára alebo objednávkového formulára súhlasí kupujúci alebo návštevník webu so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy ASROW, o.z., Gercenova 10, 851 01 Bratislava, IČO 42180341, ako správcu, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.., a to na dobu do odvolania súhlasu.
Zároveň registrovaný udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných zmluvných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu objednaním vstupenky.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné zmluvné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bratislave dňa 1.3.2019