O NÁS

Katarína Rácz

Autorka myšlienky a organizátorka konferencie venovanej otcom a výchove chlapcov budúcich otcov. Absolventka Fakulty ekonomiky a manažmentu na SPU v Nitre s dlhoročnou praxou v bankovníctve. Členka občianskeho združenia ASROW, o.z. a spoluzakladateľka súkromnej materskej školy Pramienok. Manželka a mamina 2 synov a 1 dcéry.

Eva Holénia

Organizátorka konferencie, liečebná pedagogička. Autorka myšlienky založenia unikátneho typu materskej školy rozšíreného po celom svete aj na Slovensku, členka občianskeho združenia ASROW, o.z. a spoluzakladateľka súkromnej materskej školy Pramienok v Bratislave. Manželka a mamina 4 synov a 2 dcér.

Občianske združenie ASROW, o. z. (Asociácia rodičov pre výchovu a vzdelávanie) vzniklo ako osobná iniciatíva rodín a bolo založené v roku 2010. Ich cieľom je poskytnúť deťom čo najlepšie vzdelanie v školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti, výchovu k hodnotám, v duchu kresťanských hodnôt a v úzkej spolupráci s rodičmi. ASROW, o. z., je v súčasnosti zriaďovateľom materskej školy Pramienok v Bratislave v Petržalke. Vo svojich výchovno-vzdelávacích projektoch venuje pozornosť rozvoju charakteru a získavaniu životných kompetencií už od predškolského veku, keď sa kladú základy osobnosti každého človeka. Vo vzdelávaní sa zameriava na koncepty, ktoré rešpektujú individualitu každého dieťaťa, vychádzajúcu z jeho povahy, rodinného zázemia, ale aj pohlavia. Naším cieľom je realizovať vzdelávacie projekty – zakladať materské, základné a stredné školy, ktoré budú fungovať na týchto princípoch výchovy a vzdelávania. Keďže naše školy sú partnermi rodičov nielen vo vzdelávaní, ale aj vo výchove detí, zaoberáme sa aj otázkou výchovy, ktorej základy sa kladú v rodine.