PaedDr. Eva Matejíčková (SK/CZ)
Fyzioterapeutka, ergoterapeautka a špeciálna pedagogička

Vplyv antropológie v interakcii otec – dieťa pri Orofaciálnej terapii podľa Castillo Moralesa

Anotácia prednášky:

Príspevok približuje orofaciálnu terapiu podľa rovnomenného autora a vývoj jeho konceptu vychádzajúci zo sociokultúrneho konceptu obyvateľov latinsko-amerických kultúr v Peru, Bolívii, Ekvádore, Brazílii, Chile, z chovania domorodých obyvateľov k ich deťom, z fungovania rodiny, práce detí od najútlejšieho veku v prospech jeho vývoja a fungovania rodiny ako základnej jednotky spoločnosti. Približuje situácie, ktorými môže otec vstúpiť do hier a učenia syna v činnostiach a športových aktivitách, ktoré pre matky vytvárajú zmätočné situácie, ktoré z pozície matky, ženy nie sú schopné uchopiť, reagovať na ne bez nadmerného emočného vloženia sa, a ktoré môžu byť „brzdou“ pri rozvoji základných motorických schopností (diferenciačných, reakčných, rovnovážnych, rytmických), schopnosti združovania sa a prestavby, a ktorých zvládnutie napomáha nielen vo vývoji dieťaťa, ale aj k výberu športu podľa individuálnych predpokladov jedinca a jeho zvládnutia.