RNDR. Vladimír Burjan
EXAM testing, spol. s r.o., Časopis DOBRÁ ŠKOLA, SK

RNDr. Vladimír Burjan je absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave. Po jej ukončení učil na bratislavskom gymnáziu na Grösslingovej ulici (GAMČA) matematiku. Po roku 1989 pôsobil krátko na ministerstve školstva a neskôr na Výskumnom ústave pedagogickom. Od roku 1994 je riaditeľom spoločnosti EXAM testing, spol. s r. o., ktorá sa zameriava na meranie výsledkov vzdelávania. Je vydavateľom a šéfredaktorom časopisu DOBRÁ ŠKOLA a organizátorom konferencií Cesty k dobre škole. V rokoch 2016 – 2017 bol externým poradcom ministra školstva. Je tiež spoluautorom reformného dokumentu Učiace sa Slovensko, v ktorom so spoluautormi načrtli víziu rozvoja slovenského školstva v nasledujúcich 10 rokoch. V tomto školskom roku opäť po dlhšom čase učil na gymnáziu na Grösslingovej ulici, hoci len na malý čiastočný úväzok.

Prečo potrebujeme viac mužov v školách a ako by to prospelo našim deťom

Anotácia prednášky:

Prevažnú väčšinu zamestnancov slovenských základných a stredných škôl tvoria ženy (niekde je to až 85 – 90 %). Je to tak už celé desaťročia, ale štát  sa tým hlbšie nezaoberá. Z času na čas sa síce skonštatuje, že tu máme tento problém, no nevedie sa o ňom hlbšia diskusia a nehľadajú sa spôsoby ako situáciu zmeniť. Pritom absencia mužov v zborovniach našich škôl má mnoho vážnych negatívnych dôsledkov na žiakov. Vo svojom vystúpení ukážem na dátach aká je situácia vo svete a aký je rozsah problému na Slovensku, naznačím hlavné príčiny prílišnej feminizácie nášho školstva no najmä podrobnejšie rozoberiem negatívne dôsledky tohto stavu na výchovu a vzdelávanie našich mladých chlapcov a dievčat.