fbpx

PREČO POTREBUJEME VIAC MUŽOV V ŠKOLÁCH A AKO BY TO PROSPELO NAŠIM DEŤOM

Vladimír Burjan je pedagóg, riaditeľ spoločnosti EXAM testing, šéfredaktor časopisu Dobrá škola a spoluautor reformného dokumentu Učiace sa Slovensko. Vo svojej prednáške sa bude venovať absencii mužov v zborovniach našich škôl a negatívnym dôsledkom, aké to má na výchovu a vzdelávanie chlapcov a dievčat.

 

Je vôbec problém, že v školách je tak málo zástupcov mužského pohlavia?

Je to určite problém. Keď pre nič iné, tak preto, že škola má byť prípravou na život, v ktorom sú prítomné obe pohlavia. Mladí ľudia budú po opustení školy žiť, pracovať, komunikovať a stýkať sa s mužmi aj ženami. Mali by sa preto od detstva stretávať s oboma týmito skupinami a spoznávať ich rozdiely, špecifiká, typické reakcie, postoje a spôsoby správania. Viem, že niektorí ľudia sa až kŕčovito snažia popierať existenciu akýchkoľvek rozdielov medzi mužmi a ženami. Ja som pre­svedčený, že existujú. Nie sú však väčšinovo v prospech jedného z rodov, je to raz tak, inokedy naopak. Rozhodne teda nemôžu byť dôvodom pre nejakú nerovnosť či nadradenosť jedných nad druhými. Nemyslím si ani, že by muži alebo ženy boli lepšími učiteľmi či učiteľkami ako tí druhí. Sú však v istých ohľadoch inými učiteľmi a pre deti je dôležité, aby zažívali oba prístupy, pretože oba sú rovnako dôležité.

Možno treba povedať aj to, že my ešte o niektorých problémoch spojených s absenciou mužov v školstve ani nemusíme vedieť. Je tu napríklad jeden fakt, o ktorom sa u nás prekvapujúco málo hovorí: na základnej škole majú dievčatá takmer vo všetkých predmetoch lepšie známky ako chlapci (celoslovensky), no ich reálne vedomosti sú rovnaké ako vedomosti chlapcov. Mám podozrenie, že je to spôsobené aj tým, že žiakov väčšinou hodnotia ženy. Pričom to nemyslím tak, že by učiteľky dievčatám nejako vedome nadržiavali, to rozhodne nepredpokladám, je to neuvedomené.

 

Aké benefity podľa Vás prinášajú učitelia – muži chlapcom a aké dievčatám?

Muži reagujú v mnohých situáciách inak ako ženy. Niektoré problémy riešia vecne, racionálne, bez vťahovania emócií do hry. Niektoré problémy nevedia verbalizovať, tak ich riešia neverbálne. Niektoré veci považujú za menej dôležité, tak ich neriešia vôbec. Niekedy vedia byť ráznejší, rozhodnejší, akčnejší – nie náhodou je hrdinom filmu Obecná škola učiteľ Igor Hnízdo a nie nejaká učiteľka Marie Hnízdová. Na druhú stranu niektoré veci v triede môže muž ľahšie prehliadnuť… Deti to potrebujú vidieť, pretože v živote sa tiež budú stretávať s rôznymi prístupmi.

Chlapci potrebujú mužské vzory (najmä v puberte), preto je dôležité, aby medzi dospelými, s ktorými trávia najviac času (a to sú najmä učitelia), boli aj muži.

Dievčatá zasa potrebujú spoznávať rôzne typy mužov, aby si mohli ujasňovať, aký by mal byť ich neskorší životný partner.

Žijeme vo svete, kde ešte stále v mnohých profesiách jasne dominujú muži či ženy. Nechcem sa tu púšťať do úvah, prečo je to tak, ale ak napríklad 75 % podnikateľov na Slovensku tvoria muži, vedie ma to k predpokladu, že to budú skôr učitelia než učiteľky, ktorí budú žiakov smerovať na takúto profesijnú dráhu. A to isté možno povedať aj o viacerých ďalších profesiách. Možno je nedostatok mužov v zborovniach aj jedným z dôvodov, prečo je medzi mladými ľuďmi menší záujem o niektoré (napríklad technické) obory.

 

Ako môžu zo zmiešaných kolektívov pedagógov profitovať samotní učitelia?

Je všobecne známe, že na všetkých pracoviskách – školy nevynímajúc – najlepšie fungujú zmiešané kolektívy. V istých situáciách je jednoducho dobré, keď sa v tíme presadí mužský fenomén či mužské videnie sveta a v iných zasa ženský. Čisto mužské tímy (napríklad programátorské oddelenia v niektorých IT-firmách) vedia byť celkom tvrdým orieškom, rovnako ako čisto ženské kolektívy v niektorých školách.

Pridaj komentár